Överlagrad boplats i BlekingeÖverlagrad boplats i BlekingeFoto: Arkeologerna (CC BY)

Överlagrade boplatser

I kustregionerna kan stenåldersboplatser döljas under flera meter tjocka lager av sand, sten, lera och gyttja. De äldre boplatserna har genom en långsam process kommit att överlagras genom tusentals år av havsnivåförändringar. Arkeologiska undersökningar av denna typ av miljöer är metodiskt krävande, men ger också värdefull information om människans livsvillkor under stenåldern.

Boplatser som blivit överlagrade kan ligga så djupt som fem meter under dagens markyta. Att undersöka dem ställer speciella krav på förståelse av geologiska processer. Geologisk expertis krävs för att närmare datera och undersöka lagren.

Genom kombinationen av kunskap om hur lagren har bildats och många års praktiska erfarenheter kan överlagrade miljöer undersökas med god precision. En förutsättning för undersökningar av boplatser som ligger under omfattande och komplicerade lager är alltså ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där stort fältarkeologiskt kunnande kombineras med kvartärgeologisk expertis. Detta innebär tids- och kostnadseffektiva undersökningsmetoder som samtidigt borgar för goda vetenskapliga resultat.

Kontakt

Mathilda Kjällquist Glenn Johansson
Arkeolog Arkeolog
010-480 82 69 010-480 81 98

Dela sidan på