Kyrkor, slott och torp – historiska byggnader är en viktig del av vårt kulturarv som berättar om byggnadskonstens utveckling. Men byggnader kan även ses som materiella gestaltningar av människans idévärld ”en byggd bild av oss själva”. Genom byggnadsarkeologin kan vi studera en mur, gård eller annan typ av byggnad men också samspelet mellan människan, byggnaden och landskapet för att få en bättre förståelse för helheten.

Byggnader har sedan urminnes tider varit naturliga delar av människans närmiljö. Hemmet är för de flesta av oss den centrala punkten, men också en viktig del av ett större landskap. Byggnader kan berätta om vilka historiska förändringar de genomgått, där varje tids stilideal uttryckts och gestaltats på olika sätt, men också om de generationer av människor som bott i dem.

En byggnadsarkeologisk undersökning dokumenterar, tidsskikt för tidsskikt, byggnadens historiska utveckling. Resultatet blir en biografisk berättelse över byggnadens tillkomst och liv, liksom en tolkning av människors symboliska, ekonomiska och sociala ambitioner och möjligheter, ofta kopplat till status och identitet.

Dokumentationen sker med hjälp av den senaste digitala tekniken och 3D-modellering för att få fram underlag där iakttagelser kan matas in och tolkas. Analysen kan även användas i förmedling av kulturarvet eftersom byggnaderna kan besökas i en virtuell verklighet.