Borgar, slott och befästningar är viktiga historiska minnesmärken. Många är unika kulturarvsmonument som visar på medeltidens, vasatidens och stormaktstidens anda. En del används fortfarande, om än med förändrade funktioner, medan andra är övergivna och ligger i ruiner. De minner dock alla om maktens landskap som en gång i tiden omfattade allt och alla.

Borgarna var oerhört viktiga i sin samtid som skydd för lokalbefolkningen. Platsen där en borg anlades valdes ofta specifikt för övervakning och kontroll eller för att utöva fiskala aktiviteter. Borgarna har även varit en sorts representationsbostäder, mötes- och förhandlingsplatser, administrationscentra samt inte minst platser med starka symbolvärden. De avspeglar hur den nordeuropeiska aristokratin organiserade sina liv.

För att på bästa sätt förstå dessa anläggningar krävs en historisk-arkeologisk metod som sätter in miljöerna, de materiella lämningarna och de bevarade skriftliga källorna i ett vidare sammanhang och längre tidsperspektiv. Genom denna typ av studier är det möjligt att berätta om tidigare generationers politiska och ekonomiska ambitioner, vardagsliv och livsvillkor. En kombination av arkivstudier, georadar, byggnadsarkeologi och arkeologiska utgrävningar vanligenkan resultera i helt ny historisk information. Slutresultatet är ett kunskapsunderlag som ibland ifrågasätter gamla sanningar eller nyanserar dem.