Längs kuster och hav kan stenåldersboplatser gömmas under flera meter tjocka lager av sand, sten, lera och gyttja. De äldre boplatserna har genom en långsam process täckts av avlagringar under tusentals år av havsnivåförändringar. Arkeologiska undersökningar av denna typ av miljöer är metodiskt krävande, men ger också värdefull information om människans livsvillkor under stenåldern.

Boplatser som blivit överlagrade kan ligga så djupt som fem meter under dagens markyta. Att undersöka dem ställer speciella krav på förståelse av geologiska processer. Geologisk expertis krävs för att närmare datera och undersöka lagren.

Genom kunskap om hur lagren har bildats och många års praktiska erfarenheter kan överlagrade miljöer undersökas med god precision. En förutsättning för undersökningar av boplatser som ligger under omfattande och komplicerade lager är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där stort fältarkeologiskt kunnande kombineras med kvartärgeologisk expertis. Det innebär tids- och kostnadseffektiva undersökningsmetoder som ger goda vetenskapliga resultat.