2021

Rapport 2021:112
Arkeologisk utredning, etapp 1
Stockholms län, Uppland, Knivsta kommun, Knivsta socken, fastigheterna Vrå 1:00–Vrå 1:106, fornlämning: L1943:9267 m.fl . (Knivsta 25:1 m.fl .)
Wivianne Bondesson

Arkeologerna vid Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning i Alsike, Uppland. Vid utredningen registrerades sammanlagt 33 objekt inom området, varav merparten fanns registrerade i KMR sedan tidigare. Bland lämningarna kan nämnas gravar, gravfält, skålgropslokaler, olika typer av bebyggelselämningar m.m. Tre möjliga boplatslägen mättes in. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför utarbetandet av en detaljplan.