2017

Rapport 2017:133. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kalmar län, Öland, Borgholms kommun, Högsrums socken, Rälla 1:17 med flera
Linus Hagberg

I slutet av augusti 2017 en arkeologisk utredning etapp 2, med anledning av Trafikverkets trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 136 i Högsrums socken. Utredningen berörde tre områden på västra landborgen invid Rälla by. Omgivningarna på västra landborgen kan betraktas som en av Ölands rikaste kulturbygder med lämningar med arkeologisk spännvidd över hela förhistorien.

I åkermarken mitt emot Ekerums golf och resort påträffades förhistoriska lämningar under ploglagret. Fornlämingen kunde avgränsas till ett cirka 1500 kvadratmeter stort område på krönet av en svagt uppskjutande moränrygg. Vid sökschaktningen avtäcktes tre förhistoriska anläggningar: en härd, en grop/lagerrest och en grav i form av en bengrop. Härden hade fyllning av sotig sand och enstaka skärvstenar.

Lagret/gropen innehöll skärvsten, sot, kol och matavfall i form av obrända ben från får, get och gris. Bengropen innehöll en mindre ansamling stenar samt en koncentration av starkt vitbrända ben från en kremerad människa. I ploglagret omkring anläggningarna noterades rikligt med spridd skärvsten. Sammanfattningsvis tolkades de nyupptäckta lämningarna representera en förhistoprisk grav- och boplatsmiljö med potentiell datering från stenålder till järnålder.