2023

Rapport 2023:99
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Flädie socken, fastighet Bjärred 9:1, fornlämning L1989:2090
Bo Friman

Kommunen arbetar med en detaljplan för fastigheten Bjärred 9:1 som ligger i nordvästra Bjärred, Lomma kommun. Under sommaren 2023 utförde därför Arkeologerna en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte för området.

Väster om vägområdet påträffades boplatslämningar och slagen flinta som dateras till neolitikum. Öster om vägområdet påträffades rikligt med boplatslämningar som dateras till järnåldern. Sammanlagt påträffades 70 anläggningar varav 17 gropar, 2 kokgropar, 1 härd, 3 lager, och 46 stolphål. Fynden bestod av flintavslag samt ett kopparmynt; 1 shilling från år 1802.

Vidare arkeologiska åtgärder föreslås för västra och östra områdena men ej för det mellersta området.