2017

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Uppsala socken, Gamla Uppsala 21:20. Författare: Niclas Björck.

Med anledning av att fastigheten Gamla Uppsala 21:20 kommer detaljplaneläggas har Arkeologerna genomfört en arkeologisk utredning av området. Vid utredningen upptogs schakt och
i dessa framkom boplatslämningar i form av härdar, stolphål och kokgropar som daterats till brons- och järnålder.