2024

Arkeologisk utredning steg 2, 2023
Skåne län, Skåne, Landskrona kommun, Landskrona och Örja socken, Örja 1:9, fornlämning L1989:9105, L2024:855, L2024:862 m.fl .
Anne Jörgensen Lindahl & Mathilda Kjällquist med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

En arkeologisk utredning har genomförts väster om Landskrona av Arkeologerna vid Statens historiska museer, på beställning av Länsstyrelsen. Utredningen genomfördes eftersom Landskrona kommun ska detaljplanelägga området. Utredningsområdet var 742 900 kvadratmeter stort och undersöktes genom grävning av sökschakt. Sex nya fornlämningar i form av boplatsområden upptäcktes, och en befintlig fornlämning utvidgades. Den preliminära bedömningen är att fornlämningarna kan dateras till sten-, brons och järnålder.