2021

Rapport 2021:40
Arkeologisk undersökning
Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, Stadsparken, fornlämning L1958:8622
Magnus Stibéus

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk undersökning vid restaurang Byttan i Kalmar stadspark. Undersökningen gjordes med anledning av att det grävts ner cementfundament för stolpar till ett skärmtak utan prövning enligt KML. Resultaten visade att det finns stenläggningar, kulturlager och fynd från medeltid och 1600-talets första hälft inom området.