2015

Rapport 2015:78. Arkeologisk utredning steg 1 2015. Skåne, Kristianstad och Bromölla kommuner, Fjälkinge, Nymö, Trolle-Ljungby och Gualöv socknar
Nathalie Hyll med bidrag av Magnus Andersson, Alf Ericsson, Per Lagerås och Bengt Söderberg

Trafikverket planerar att bygga om E22, mellan Fjälkinge och Gualöv i nordöstra Skåne. En arkeologisk utredning steg 1 inom ett 627 hektar stort område har utförts. Utredningsresultaten har bidragit till att jämna ut fornlämningsbilden. Det aktuella området stod i viss kontrast till omgivande miljöer kring Fjälkinge, Oppmanna- och Ivösjön samt Bromölla och Hanöbukten, som karakteriseras av kraftiga förtätningar med fornlämningar. Dessa kontraster framstår inte längre som lika påtagliga. Resultaten visar på att utredningsområdet inte avviker nämnvärt från den omgivande fornlämningsrika bygden. Det är troligt att igensandningar inom utredningsområdet har försvårat de inventeringar som tidigare genomförts och bidragit till att färre fornlämningar har identifierats.

Utöver de 24 forn- och kulturlämningarna som var registrerade sedan tidigare identifierades 54 arkeologiska objekt vid inventeringen. Av dessa anmäldes 23 som nya forn- och kulturlämningar och 31 som utredningsobjekt, det vill säga terränglägen där sannolikheten bedöms vara stor för att det ska finnas under mark dolda forn- och kulturlämningar. Många av de tidigare kända och nyupptäckta arkeologiska objekten ingår i olika former av sammanhållna kulturhistoriska miljöer.

De ytfynd som framkom vid inventeringen visar på en tydlig närvaro under framför allt yngre stenålder, men även under äldre stenålder samt brons- och järnålder. Strukturer som kan utläsas av äldre kartmaterial och som i flera fall har bevarats visar på närvaro också under historisk tid.