2017

Rapport 2017:36. Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Herrestads socken, Hedkärr 1:5, Grytingen 1:3 och 1:16, Herrestad 418, 417 och del av Herrestad 416. Betty-Ann Munkenberg

Arkeologiska undersökningar genomfördes 2013 av fornlämningar som låg i den planerade vägsträckningen för Nordlänken, bakom Torp köpcentrum, väster om
Uddevalla. På fornlämning Herrestad 418 undersöktes två stora kokgropar och en handfull härdar överlagrade av ett välvt skärvstensflak samt en grupp eldstäder. Anläggningarna daterades till romersk järnålder. Dessutom fanns på området en mindre kokgrop och en härd med brända ben, som båda daterades till förromersk järnålder. Fornlämning Herrestad 417 låg i en ganska brant del av sluttningen mot dalgången. Vid undersökningen påträffades lämningar från bronsålder fram till modern tid. Den period som avsatt flest spår var 1700–1800-talets torpmiljö. De förhistoriska spåren i form av flintor, härdar och gropar tyder på minst fyra, sannolikt kortvariga besök. Enbart tio procent av fornlämningen Herrestad 416 berördes av vägbygget. Trots den begränsade ytan fanns här lämningar från flera perioder. De två typer av härdar som undersöktes representerar sannolikt verksamheten som bedrevs på platsen under äldre bronsålder och yngre järnålder.