2017

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning 2014, Skåne, Landskrona kommun, Landskrona socken, Borstahusen 1:1, fornlämning Landskrona 62. Författare: Kennet Stark.

Landskrona stad planerar bostadsutbyggnad inom området Norra Borstahusen. Som ett led i arbetet har arkeologiska utredningar och en förundersökning genomförts. En begränsad slutundersökning genomfördes under våren 2014. De två områdena med lämningar som påträffades vid utredningen inom det gamla flygplatsområdet tolkades som boplatslämningar med möjliga gravar p.g.a. förekomst av högkvalitativ keramik. Förundersökningen visade dock att ytorna består uteslutande av kokgropar. Ett 20-tal kokgropar hittades inom det västra stråket, liksom ett antal lertäktgropar. I samtliga kokgropar som undersöktes vid förundersökningen påträffades stora mängder keramik, sannolikt lämningar efter matlagning som bedrivits i anslutning till den egentliga verksamheten på platsen som varit lertäktning. Övriga lämningar utgjordes av härdrester, stolphål och övriga gropar.