2015

UV Rapport 2014:146. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Långelanda socken, Svanesund 2:2 med flera, Långelanda 284–293.
Johannes Nieminen och Mariannne Lönn med bidrag av Christina Rosén

Våren 2014 gjordes en arkeologisk utredning i Långelanda socken på Orust. Utredningen genomfördes inför en detaljplanläggning av ett större område i Svanesund.

Vid utredningen påträffades sex fornlämningar. Fornlämningarna utgjordes av fyra förhistoriska boplatser, en gravhög och en torpmiljö. En av boplatserna daterades utifrån flintfynd till mellanneolitikum och gropkeramisk kultur. På övriga boplatser påträffades härdar, gropar och kokgropar. Dessa platser kan i nuläget endast ges en grov datering som sträcker sig från neolitikum till bronsålder/järnålder. Utöver fornlämningarna registrerades även sex övriga kulturhistoriska lämningar. De kulturhistoriska lämningarna består av en kvarnlämning, rester av en brokonstruktion som anslöt till en äldre vägsträckning, två röjningsrösen, en jordkällare, och en kallmurad brunn. De övriga kulturhistoriska lämningarna härrör från senare historisk tid och har ingått i ett numera igenlagt och övergivet jordbrukslandskap.