2016

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Uppsala socken, Gamla Uppsala 20:1, Uppsala 586:1 och 605:1.

Mia Englund

Arkeologerna genomförde i juni  2016 en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning direkt norr om
byggnaden Storgården i Gamla Uppsala. Undersökningen föranleddes av en planerad sänkning av vägen omedelbart norr om Storgården. Uppdragsgivare var Asbro AB. Syftet med undersökningen var enligt länsstyrelsen att klargöra om det fanns bevarade arkeologiska lämningar inom den berörda ytan.

Undersökningen visade att ett mindre antal bevarade boplats-/gårdslämningar fanns i ett begränsat område i schaktets östra del.

Sammantaget tolkas boplats-/gårdslämningarna främst härröra från efterreformatorisk tid. En brunn har med hjälp av föremålstypologi daterats till senare delen av 1700-talet. Även övriga lämningar härrör från efterreformatorisk tid. En förmodat förhistorisk härd fanns också inom undersökningsytan. Fyndmaterialet från platsen härrör främst från brunnen och domineras av fynd av järn. Föremålen från brunnen i sin helhet har koppling till personlig utrustning, nöje,
måltider, byggnation, förvaring, inredning och transport/hästar.