2016

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Läby socken, Berthåga 11:33, 61:1, 62:1 och 63:1, Läby 107:1
Mia Englund

Sommaren år 2014 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av fornlämningen Läby 107:1, Läby socken i Uppland. Undersökningen föranleddes av en kommande byggnation av ett nytt bostadsområde vid köpcentret i Stenhagen, Uppsala. Undersökningen visade att ett litet rituellt komplex varit i bruk på platsen under äldre bronsålder. På platsen fanns även sporadiska lämningar av boplatstyp tillhörande äldre- samt yngre bronsålder och medeltid–efterreformatorisk tid.