2020

Rapport 2020:9. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Kristianstads kommun, Fjälkinge, Nymö och Trolle-Ljungby socken, L1991:8669, L1991:8635, L1986:7561
Nathalie Hyll

Eftersom Trafikverket planerar för en utbyggnad av väg E22 mellan Fjälkinge och Gualöv har det under hösten 2019 genomförts en arkeologisk utredning, steg 2, av fem områden längs med sträckan. Inom områdena drogs sammanlagt 12 sökschakt med en total längd på 556 löpmeter och totalt påträffades 59 anläggningar. Lämningarna utgörs av stolphål, gropar, härd och ränna och den preliminära tolkningen är att de utgör förhistoriska boplatslämningar.

Anläggningarna påträffades företrädesvis inom två av områdena (objekt 1 och 2). Inom ett område framkom endast en anläggning med osäkert ursprung (objekt 5). I ett område visade sig marken vara störd av sentida ned-grävningar (objekt 3) och för ett område var resultatet negativt (objekt 0).

Om de konstaterade fornlämningsområdena inom objekt 1 och 2 inte kan undantas från exploatering föreslås de bli föremål för en arkeologisk förundersökning, för att klargöra deras vetenskapliga potential. För övriga utredningsobjekt kvarstår inget antikvariskt intresse.