2017

Rapport 2017:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2015, Skåne, Bromölla och Kristianstad kommuner, Fjälkinge, Nymö, Trolle-Ljungby och Gualöv socknar. Författare: Nathalie Hyll med bidrag av Pia Nilsson, Anna Broström & Per Lagerås.

Med anledning av Trafikverkets planerade ombyggnad av E22 sträckan Fjälkinge–Gualöv genomfördes en arkeologisk utredning steg 2 under hösten 2016. Med utgångspunkt i resultaten från den tidigare arkeologiska utredningen steg 1 (våren 2015) blev nu 16 objekt fördelade på 14 lokaler föremål för arkeologisk utredning. För att kunna fastställa om fornlämningar berörs av det planerade vägarbetet omfattade den arkeologiska utredningen steg 2 följande moment: sökschaktgrävning, metalldetektering, paleoekologisk provtagning, fördjupad kart- och arkivstudie samt inventering. Inom 12 lokaler påträffades förhistoriska, under mark bevarade, lämningar och inom två av dessa lokaler fanns också historiska kulturlämningar.

Av de 14 lokaler som utreddes föreslår vi att nio går vidare till förundersökning, under förutsättning att de inte kan undantas från exploatering. Dessutom tillkommer ett objekt som ett resultat av kart- och arkivstudien. Tillsammans omfattar dessa ytor 83 900 kvadratmeter eller knappt 5 % av den sammanlagda ytan för Trafikverkets arbetsområde inom korridorsalternativ 1.