2015

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Håbo kommun, Yttergrans socken, Skörby 5:1, Lundby 2:1, m.fl., Yttergran 101, Yttergran 117 och Yttergran 121.

Magnus Lindberg

Under tidig höst år 2014 genomfördes en förundersökning i Håbo kommun, Uppland. Anledningen var att Kilenkrysset bygg AB ansökt om tillstånd för att uppföra en lager- och logistikbyggnad med anslutande ytor för lastbilar. Fornlämningsmiljön bestod av ett färdvägssystem och två ytterligare färdvägar, de var enligt FMIS delvis av hålvägskaraktär och hade bitvis uppbyggda vägbankar. Flera av dem var vid undersökningstillfället fortfarande i bruk och tolkades som förhistoriska lämningar. Deras ålder var inte klarlagda men vägsträckorna fanns med på historiskt kartmaterial och vissa av färdvägarna kunde härledas till åtminstone 1700-tal.

Färdvägarna metalldetekterades systematiskt och flera fynd försköt användningsfasen längre bakåt i tiden än vad som tidigare varit känt. Totalt sju hästskosömmar hittades med paralleller till medeltid. Dessutom påträffades en pilspets, en så kallad skäkta med tånge daterad till högmedeltid. En ytterligare spets med holk hade paralleller till vikingatida kastspjut, men även till medeltida armborstspilar.

I anslutning till förundersökningen upptäcktes nya vägsträckor, dels genom fältinventering och dels genom kartstudier. De fanns alla med på kartan från år 1849. Genom ett tilläggsbeslut utökades förundersökningen till att omfatta även de nytillkomna färdvägarna. De nya färdvägarna metalldetekterades i sin helhet men undersöktes inte genom schaktning.
Längs med en av färdvägarna framkom en hästskosöm och en toffelsko av medeltida ursprung.