2024

Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2023
Skåne län, Skåne, Östra Göinge kommun, Knislinge och Hjärsås socknar
Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Trafikverket planerar att bygga en cirka 3,5 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås i Östra Göinge kommun. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning steg 1 och steg 2.

Vid den inledande arkeologiska utredningen steg 1 identifierades sex utredningsobjekt preliminärt bedömda som potentiella boplatslägen, vissa även möjliga gravlägen och/eller plats för rituella handlingar (UO1–6). Därtill inventerades även två nya fornlämningar (E7–8) vilket utgjordes av en lägenhetsbebyggelse i form av en torplämning och en färdväg i form av en bevarad del av gamla landsvägen mellan Knislinge och Hjärsås.

Efter Trafikverkets val att förlägga gång- och cykelvägen på den södra sidan av befintlig väg visade sig delar av utredningsobjekt UO6 beröras. Inom det cirka 1 600 kvadratmeterstora utredningsområdet togs sju sökschakt upp på totalt 127 kvadratmeter. Inga spår efter förhistoriska aktiviteter, varken som matjordsfynd, anläggningar/nedgrävningar eller ristningar på anträffade stenblock påträffades. Efter den utförda arkeologiska utredningen steg 1 och 2 kvarstår inga antikvariska intressen inom det av Trafikverket angivna området för gång- och cykelvägen.