2020

Rapport 2020:50. Arkeologisk undersökning. Västra Götaland, Bohuslän, Orust kommun, Stala socken, Varekil 1:96, Varekilsnäs 1:21 och 5:1, Stala 341, Stala 394, Stala 352, Stala 346, Stala 348, Stala 390 och Stala 340.
Pia Claesson med bidrag från Jessica Andersson

Under våren 2017 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en undersökning av ett antal fornlämningar längs med länsväg 160 på Orust i Stala socken Västra Götalands län. Sammantaget undersöktes fyra lokaler innehållande stensättningar samt en boplats/aktivitetsplats. I tre av de flacka stensättningar som låg på västsidan av ett större sammanhängande bergsområde påträffades brända ben daterade till bronsålder och förromersk järnålder.