2019

Rapport 2019:78. Arkeologisk utredning etapp 2, 2018. Östergötland, Mjölby kommun, Mjölby stad, fastighet Mjölby 40:4, fornlämning Mjölby 240
Peter Zetterlund och Maria Petersson

Arkeologerna har under november 2018 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom en del av fastigheten Mjölby 40:4, Mjölby stad och kommun, Östergötland.

Området ligger inom det historiska ägoområdet till Hulje by i Högby socken. Nu ligger det i anslutning till Mjölby stad omedelbart norr om väg E4 och omfattar 20,8 hektar. Topografskt sett ligger hela området i en svag västsluttning med en djupare del i sydväst där det tidigare funnits en bäckfåra, vilken numera är kulverterad. Hela området utgörs av odlad mark. Centralt i det stora området ligger Östergården, en gård som fyttats ut från Hulje by på 1800­talet.

Inom området avgränsades åtta boplatser med sannolikt datering till bronsålder eller järnålder. Fyra områden med fossila odlingslämningar i form av odlingslager och årderspår avgränsades också. Dateringen på dessa är inte känd. Möjligen kan vissa av lagren ha samband med boplatserna i området, men de kan också ha samband med odling under historisk tid. Vidare utpekades fyra möjliga lägen för stenåldersboplatser, på grundval av fynd av slagen kvarts samt topografska överväganden.