2022

Rapport 2022:112
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Ödeshög och Stora Åby socknar, fastighet Åby 6:26 och 6:15, L2008:2845, L2008:2802, L2008:2819 och L2009:2857
Marita Sjölin med bidrag av Linus Hagberg och Maria Petersson

Hösten 2021 förundersökte Arkeologerna fem fornlämningar på inägomarken till byn Västra Åby, öster om dagens Ödeshög. Det svagt kuperade området utgjordes av åkermark som bröts av träd- och slybevuxna åkerholmar med uppstickande bergknallar. Inom området fanns även flera mindre sanka partier. De äldsta lämningarna var från yngre stenålder, men det var perioden yngre bronsålder och järnålder, 800 f.Kr.–550 e.Kr., som avsatt tydligast spår i form av hus, härdområden, åkrar och brunnar. Det visade sig också finnas en sedan tidigare okänd skålgropsförekomst.