2023

Arkeologisk utredning, steg 1
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Kvistofta socken, fastighet Gantofta 2:1
Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Ny bostadsbebyggelse planeras uppföras i ett område söder om Gantofta by i nordvästra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne har gett Arkeologerna vid Statens historiska museer i uppdrag att genomföra en steg 1 utredning med syfte att undersöka om fornlämningar kommer att beröras av exploateringen.

Inom utredningsområdet finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar, men det är beläget i en trakt med ett stort antal kända fornlämningar. Den angränsade Rååns dalgång har redan från och med förhistorisk tid varit en attraktiv kommunikationsled med anslutande boplatser och gravar. Sammantaget finnsett brett spektrum av fornlämningar i området, både i fråga om kronologisk spännvidd och fornlämningstyper. Utredningen har genomförts i två steg.

Inledningsvis företogs en genomgång av tillgängliga arkiv- och kartmaterial. Därpå utfördes en inventering i fält för att komplettera med topografiska iakttagelser och noterade förekomster av eventuella ytfynd i öppen mark. Utredningen visar att det med stor sannolikhet finns under mark dolda fornlämningar bevarade i exploateringsområdet. Det är inte möjligt att identifiera ytor med ingen eller liten potential för bevarade fornlämningar. Mot denna bakgrund förordas fortsatt antikvarisk övervakning, förslagsvis genom en vidare arkeologisk utredning steg 2, inklusive metalldetektering i samband med sökschaktning.