2020

Rapport 2020:79. Arkeologisk utredning och förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Hanhals socken, fastighet Hanhals 2:5, 5:15, 3:6, 3:7, 3:9, 10:11, 10:5, 14:1 och 15:1, fornlämning Hanhals 112:1, 113:1, 143:1, 131:1, 132:1, 130:1 och Hanhals 69:1–2
Gisela Ängeby

Kungsbacka kommun planerar för ett omfattande VA-ledningsnät i Hanhals socken. Inför detta har delar av ledningssträckningen omfattats av en arkeologisk utredning. Inga nyupptäckta fornlämningar kunde då påvisas. Ledningssträckningen berör åtta sedan tidigare registrerade fornlämningar. Majoriteten utgörs av boplatser med fynd av flintor funna vid Göteborgsinventeringen i början av 1900-talet. Förundersökningen av boplatserna gav inga förhistoriska spår som motiverar fortsatta antikvariska insatser. VA-ledningen berör vidare ett höjdparti med en stensättning och nära denna, ett odlingsröse. Efter förundersökningen kan vi konstatera att under odlingsröset finns en stenpackning med inslag av keramikskärvor daterade till bronsålder/äldsta järnålder. Stenpackningar med inslag av keramik dokumenterades i ytterligare ett par sökschakt uppe på höjdpartiet. Stensättningen och den nyupptäckta stenpackningen föreslås bli föremål för arkeologisk undersökning.