2023

Arkeologisk förundersökning
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Hölö socken, fastighet Tösta 3:1, fornlämning L2020:11393, L2020:11394 och L2020:11395 m.fl .
Tom Carlsson och Rosanna Jönis

Inför Trafikverkets nya, planerade järnväg, Ostlänken, mellan Järna och Linköping genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer under hösten år 2022 en arkeologisk förundersökning. Undersökningsområdet och järnvägens planerade sträckning går igenom fastigheten Tösta 3:1 i Södertälje kommun, Stockholms län.

I närområdet finns flera kända fornlämningar. Förundersökningen ut-fördes inom ett 115 500 kvadratmeter stort område med tre registrerade fornlämningsområden: L2020:11393, L2020:11394 och L2020:11395. I syfte att avgränsa fornlämningarna samt att eventuellt upptäcka fler dolda fornlämningar togs även sökschakt upp utanför de kända fornlämningarna. Förundersökningen resulterade i att fornlämning L2020:11394 utgick, men inom L2020:11393 och L2020:11395 påträffades fornlämning i form av två gårdar från äldre järnålder. Dessutom påträffades ytterligare boplatslämningar inom L2022:7802 samt även enstaka härdar.

De tre boplatserna har 14C-daterats till romersk järnålder medan härdarna har mer spridd kronologi vilket visar att området nyttjades även under yngre järnålder och historisk tid.