2021

Rapport 2021:28
Arkeologisk förundersökning
Kronobergs län, Småland, Älmhults kommun, Göteryds socken, fornlämning L1954:3635, L2018:1531, L2018:1532, L2018:1529, L1954:3788, L1954:3232, L1954:3722 och L2018:1525
Katalin Schmidt Sabo

Trafikverket avser att bygga om väg 120 mellan Göteryd och Delary i Älmhults kommun för att öka trafiksäkerheten. Vid den arkeologiska förundersökningen år 2020, utförd av Arkeologerna, Statens historiska museer, förundersöktes sex lokaler. Endast en lokal förordades gå vidare till en arkeologisk undersökning, alternativt bevarande; lokal 4, benämnd ”Sodanissens” tomt.