2015

Rapport 2015:17. Östergötland, Vadstena kommun, Vadstena och Sankt Per socken, Kvissberg 2:5 och 2:6. Del av RAÄ 11 i Vadstena socken
Del av RAÄ 36 i Sankt Per socken. RAÄ 67, 68 och 74 i Vadstena socken.
Marita Sjölin med bidrag av Alf Ericsson och Maria Petersson

Krogarängen är ett gammalt namn som medvetet togs bort när Folkets park etablerades strax utanför Vadstena vid mitten av 1900-talet. Namnet uppfattades då som mindre tilltalande, men var egentligen en sedan 1600-talet använd officiell benämning på den mark som stadens ”hästkrögare” eller gästgivare fick bruka. På utsnittet från 1705 års karta över Vadstena är området tydligt markerat och lantmätaren har skrivit: ”Krogars ängen kallat”. Nu har Krogarängen fått ge namn åt det gravfält från romersk järnålder som ligger i Folkets park.

I den här rapporten presenteras resultatet från de arkeologiska undersökningar som utfördes vid Folkets park år 2011 med anledning av att en ny väg förbi Vadstena skulle byggas. Ett 600 meter långt och knappt 30 meter brett område öster om Folkets park, från Skänningevägen i söder till museijärnvägen i norr undersöktes. I området fanns spridda boplatslämningar från yngre stenålder och äldre järnålder, såväl som vägar och spår efter markanvändning från historisk tid. Men tyngdpunkten vid undersökningen låg på den del av Krogarängens gravfält
som berördes av den nya vägen. De flesta gravarna utgjordes av brandgravar med kremerade kvarlevor efter människor, men två individer hade begravts obrända. Resultaten av undersökningen visar att de flesta gravarna är från romersk järnålder, århundradena närmast efter Kristi födelse. Det visar också att kvinnor och män, barn, vuxna och äldre har begravts på gravfältet. I ett par gravar fanns gravgåvor, såsom en krumkniv, synålar och en pryl. Kring och i gravarna fanns spår av djur- och fiskben, rester efter sädeskorn med mera. Sammantaget visar det på att en hel population har begravts och gravskicket har involverat gravgåvor och kanske också rituella måltider i samband med
begravningarna