2024

Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Tuve socken, fastighet Tuve 93:2 och Tuve 36:3, fornlämning L1967:8154, L1967:7704, L2022:7242 och L2022:7243
Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

I oktober år 2023 förundersökte Arkeologerna en offerplats och tre boplatser på Hisingen i Göteborg, inför exploatering av området av Volvo Group. Runt offerplatsen, även kallad ”kultberget”, undersöktes delar av en stenpackning som konstaterats år 1975. Ett mindre flint- och keramikmaterial samlades in, där ett fåtal fynd typologiskt kunde dateras till neolitikum och yngre bronsålder/äldre järnålder. I anslutning till offerplatsen låg en mesolitisk boplats, och ett tiotal meter österut en boplats med likande fyndsammansättning som offerplatsen. En 14C-prov från en anläggning gav en mellanneolitisk datering.