2016

Rapport 2016:85. Bebyggelselämningar och vallgravsanläggning vid Österport i Landskrona. Arkeologisk förundersökning 2015. Skåne, Landskrona kommun, Landskrona stad, kv Jäntan 2 och 3, fornlämning Landskrona 12:1.

Adam Bolander med bidrag av Jonas Bergman, Torbjörn Brorsson, Felicia Hellgren, Pär Karlsson, Mikael Larsson, Stefan Larsson, Ola Magnell, Immo Trinks och Bengt Westergaard

Landskrona stad avser att uppföra bebyggelse för handel, kontorsverksamhet och bostäder i kvarteret Jäntan som ligger inom fornlämningen Landskrona
medeltida stad (fornlämning Landskrona 12:1). Därför genomfördes en arkeologisk förundersökning i tre på varandra följande moment: georadarundersökning, planundersökning av sex schaktytor samt undersökning av tre provrutor.

Bebyggelselämningar dokumenterades dels i undersökningsområdets norra del och dels i den sydöstra delen, där den förmodades vara belägen utmed Östergatans medeltida sträckning. Spår efter 1600- och 1700-talens stadsodlingar dokumenterades i form av odlingslager i den östra delen av undersökningsområdet. I tre av schaktytorna påträffades 1700-talsvallgraven och dess förmodade sträckning kunde modifieras något utefter resultaten. Arkeologerna bedömer att vidare undersökningar är nödvändiga inom cirka 4100 m2 av planområdet innan exploatering, förutsatt att lämningen inte kan bevaras. Om möjligt kan byggplanerna anpassas efter de områden som vi genom undersökningen identifierat som störda av sentida markingrepp, exempelvis läget för flickskolans grund.