2022

Arkeologisk förundersökning
Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Gävle stad, Kvarteret Vasaskolan, fornlämning L1951:5633
Mathias Bäck

Gavlefastigheter AB, Gävle kommun, avser att uppföra nya lokaler i anslutning till Vasaskolan i Gävle. Som en del i denna process genomfördes en förundersökning inom skolgårdsområdet av Arkeologerna, Statens historiska museer i juli 2021.

Undersökningsområdet är beläget relativt nära staden norra tull vid mitten av 1700-talet. Utifrån kartorna förefaller denna del av staden inte ha kvartersindelats förrän under 1700-talet. Kartor från 1600- och 1700-tal visar flera, inte namngivna och numera försvunna gator/gränder, i denna del av Gävle.

Fragmentariska lämningar av verksamhet i form av gropar, diken och hägnader visar att denna del av staden utgjort ett mindre tätt bebyggt område. Likväl kan vi genom kontextuellt säkerställt fyndmaterial visa att dessa verksamheter sträcker sig ner i andra hälften av 1600-talet. I samband med att Vasaskolan börjar planeras år 1869 och färdigställs år 1873. Undersökningen påvisar vikten av att undersöka de tidigmoderna städernas mindre centrala delar inom stadsgränsen/tullgränsen.