2017

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning, steg 2, 2017. Skåne, Kävlinge kommun, Lackalänga och Stävie socknar
Bo Friman

Trafikverket avser att göra åtgärder längs Lommabanan mellan Furulund i norr och Lomma i söder innefattande ett nytt mötesspår vid Stävie, planskilda korsningar och stationsåtgärder. En arkeologisk utredning steg 2 av område 2 och 3 gjordes under januari 2017.

Utredningsområdet ligger i ett mjukt böljande fullåkerslandskap. Förhöjningar identifierades inom område 2 och norra delen av delområde 3. Den dominerande jordarten utgörs av moränlera. I närområdet finns inventerade och undersökta boplatser framförallt från yngre stenålder men även befintliga eller överplöjda bronsåldershögar samt boplatslämningar från yngre bronsålder.

Resultatet av förundersökningen visar på riklig förekomst av boplatslämningar troligen från perioden yngre bronsålder-äldre järnålder (cirka 1100 f. Kr.–400 e. Kr.) inom en höjdplatå i norra delen av område 3. I södra delen har tidigare legat en våtmark. Här påträffades endast enstaka fornlämningar. Endast ett mindre antal spridda boplatslämningar utan synlig struktur registrerades i område 2. Fortsatta arkeologiska undersökningar förslås för höjdplatån väster och öster om järnvägen i område 3.