2022

Rapport 2022:132
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Lomma och Fjelie socknar, fastighet Alnarp 1:1, Fjelie 9:8 m.fl ., fornlämning L1987:3702, L2022:6493 och L2022:6565
Bo Friman

Arkeologerna utförde en arkeologisk utredning under februari–mars 2022 eftersom Trafikverket planerar nya järnvägsstationer samt två parallellspår söder om Flädie och vid Alnarp. Därtill kommer anläggande av ny enskild väg vid väg 913 och ny ersättningsväg vid Leråkra söder om Flädie.

Väster om järnvägen i Alnarp, påträffades en mindre ansamling av an-läggningar i form av ett stolphål två gropar och en kokgrop. I matjorden påträffades slagen flinta varav ett slipat avslag. Troligen dateras lämningarna till neolitikum. I Flädie påträffades de få fornlämningarna inom ett mindre höjdparti (1500 kvadratmeter) öster om järnvägen. Anläggningarna bestod av en större grop eller gropsystem med keramik och bränd lera i ytan, en kokgrop och ett stolphål. Lämningarna kan preliminärt dateras till äldre järnålder.

Inga fortsatta arkeologiska undersökningar föreslås.