2021

Rapport 2021:30
Arkeologisk utredning, etapp 1
Stockholms län, Uppland, Upplands Väsby och Täby kommuner, Fresta och Täby socknar, fastigheterna Torslunda 2:5 (2), 2:10 (2) m.fl .
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer genomfört en arkeologisk utredning etapp 1, längs kraftledningen mellan Sköldnora och Arninge, i Upplands Väsby och Täby socknar och kommuner, Uppland. Utredningsresultatet ska fungera som planeringsunderlag inför ombyggnation av luftförande kraftledningar mellan Stora Alby och Arninge parallellt med befintlig ledning som succesivt kommer att rivas. Vid utredningens registrerades 39 objekt och 43 lokaler med sedan tidigare kända lämningar besiktigades. Objekten utgörs av färdväg, stensträngar, lägenhetsbebyggelser eller annan bebyggelse möjligen från såväl före som efter år 1850, röjningsrösen, möjligt gränsmärke samt möjliga fornlämningar i form av boplatslägen, vars status kan komma att fastställas i etapp 2.