2024

Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Rolfstorps socken, fastighet Rolfstorp 16:1, fornlämning L2023:6152, L2023:6149, L2023:6150, L2023:6151 och L2023:6273
Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl med bidrag av Christina Rosén

Varbergs kommun planerar att detaljplanelägga en del av en fastighet i Rolfstorp, för att möjliggöra utbyggnad av en skola och nybyggnation av bostäder.
Inför det gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning år 2023 i berört området. Då påträffades fem tidigare okända fornlämningar: en by-/gårdstomt och fyra förhistoriska boplatser.