2018

Rapport 2018:77. Arkeologisk utredning 2018. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, fastighet Säleby 2:3 och Foss 10:1, Foss, tillfälligt id 262, 306, 387, 470, 501 och Foss 432:1
Johannes Nieminen med bidrag av Christina Rosén

Våren 2018 gjordes en arkeologisk utredning i Foss socken, Munkedals kommun. Utredningen genomfördes med anledning av att ett område planerades för bebyggelse. I samband med utredningen hittades fem nya fornlämningar, fyra av dessa var förhistoriska boplatser med fynd av bland annat kokgropar, härdar och flintartefakter. Boplatsernas dateringar spänner från äldre stenålder till bronsålder/järnålder. Den femte fornlämningen utgjordes av ett grav- och boplatsområde med trolig datering till yngre bronsålder/äldre järnålder.