2020

Rapport 2020:27. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge och Krokek socknar, fastigheterna Björnsnäs 3:2, Algutsbo 1:2, Böksjö 1:2, 2:1 samt Lösings häradsallmänning
Sara Gummesson och Fredrik Molin

Arkeologerna har utfört arkeologiska utredningar, etapp 2, med anledning av byggandet av Ostlänken delsträckan Norrviken–Strålsjöstugan i Norrköpings kommun, Östergötland. Inom fyra av de utredda objekten påträffades fornlämning i form av boplatslämningar vilka föreslås gå vidare till förundersökning som åtgärd innan exploatering. Därtill påträffades en övrig kulturhistorisk lämning i form av kolningsanläggningar samt att en övrig boplatslämning undersöktes och numera är borttagen. I samband med utredningarna stratigrafiborrades även en våtmark.