2015

Rapport 2015:95. Arkeologisk förundersökning 2014. Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie socken, Östra Grevie 9:40 och 12:14, fornlämning Östra Grevie 40
Adam Bolander med bidrag av Tyra Ericson & Ola Magnell

Vellinge kommun har för avsikt att ta fram en detaljplan för delar av rubricerade fastigheter, ursprungligen omfattande 48 300 kvadratmeter. I samband med en arkeologisk utredning påträffades lämningar inom ett 24 250 kvadratmeter stort område som förordades bli föremål för FU. En arkeologisk förundersökning gjordes under perioden 2014-10-13–2014-10-31, då fyra ytor avbanades och en systematisk metalldetektering genomfördes. Avbanad yta uppgick till ca 3200 kvadratmeter. Därmed kom 13 % av undersökningsområdets 24 250 kvadratmeter att undersökas.

Sammanlagt framkom 294 anläggningar, bla 225 stolphål, 30 gropar, 16 härdanläggningar, tre kulturlagerområden, två kokgropar, två gropsystem, två grophus, två brunnar och ett dike. I områdets mitt framkom ett vikingatida gårdsläge med långhus och grophus. Intill fanns ett kulturlager daterat till förromersk järnålder och innehållande lerblocksfragment. I ytan norr om framkom ytterligare bebyggelse, sannolikt tre eller fyra hus. Husens dateringar omfattar en period från romersk järnålder–vikingatid. Kulturlagret i nordväst avgränsades i öst-västlig riktning och det konstaterades föreligga stratigrafiska förhållanden med anläggningar såväl över (bl a grophus) som under (bl a lertäkt). Ytan längst i söder förefaller utgöra en perifer del av fornlämningen, men är samtidigt belägen i närheten av det hus som undersöktes i samband med förundersökningen 2013. Huset daterades till yngre bronsålder–förromersk järnålder.

Arkeologerna bedömer att hela undersökningsområdets bör bli föremål för slutundersökning, förutsatt att lämningen inte kan bevaras. Det är av stor vikt att stora ytor kan avbanas, inte minst kring det isolerade kulturlagerområdet i nordväst, i syfte att förstå vad det representerar. Amulettringen och järntången funna vid AU, avsaknaden av omkringliggande anläggningar, den perifera placeringen i förhållande till bebyggelsen och det särpräglade topografiska läget med utsikt över ett utplanande landskap mot väster, signalerar att platsen spelat en speciell roll. Det kan inte uteslutas att gravar kan finnas i anslutning, även om de ännu inte påvisats.