2019

Rapport 2019:24. Arkeologisk förundersökning. Östergötland län, Östergötland, Norrköpings kommun, Östra Eneby socken, Pryssgården 1:1, 1:13, Östra Eneby 178:1 (L2009:5959), Norrköping 339 (L2008:2266) och Norrköping 450 (L2008:8327)
Marita Sjölin red.

Pryssgårdsområdet, beläget strax utanför Norrköping, utgör en mycket fornlämningsrik kulturmiljö. I området finns ett antal kända boplatser och flera gravfält, liksom mer än sjuhundra hällristningslokaler. De många fornlämningarna visar att det rör sig om ett av de mest betydelsefulla områdena i Östergötland under bronsålder och äldre järnålder. Den nu genomförda arkeologiska förundersökningen bekräftar denna bild och visar att de välbevarade lämningarna kronologiskt sträcker sig från yngre stenålder fram till tidig medeltid. Lämningarna utgör en rumslig fortsättning på tidigare undersökningar och benämns därför här Pryssgården II. Bland fynden märks en unik runristad blyplatta. Pryssgården presenterar sig återigen som en manifest boplatslokal.