2018

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv 1100 BC till 1100 AD – kontinuitet och förändring.
Magnus Artursson, Anders Kaliff & Fredrik Larsson (red.)

Occasional Papers in Archaeology 62

Publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Arkeologerna, Statens historiska museer; Institutionen för arkeologi och antik historia,
Uppsala universitet och Arbetsgruppen Långhundraleden.

Rasbobygden i östra Uppland har i den arkeologiska forskningen ofta setts som en avskärmad bygd i utkanten av det Uppländska centralområdet. Med denna skrift skiftas det perspektivet och med ny kunskap kring bygdens omfattande kontaktnät och goda kommunikativa läge från bronsålder och framåt, kan en delvis ny bild av Rasbobygden tecknas.

Basen för denna nytolkning utgörs av ett omfattande arkeologiskt material som framkom under de arkeologiska undersökningarna längs den nya Länsväg 288, under åren 2008 till 2010. Den nya vägens dragning tvärs genom bygdens både centrala och perifera delar, har gett en inblick i ett tvärsnitt av bygden under två tusen år av både kontinuitet och förändring.

Du kan även köpa rapporten i bokform