2018

Rapport 2018:15. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Spånga socken, fastigheterna Tensta 3:15 och 3:16
John Hamilton

På uppdrag av kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm har renoveringsarbetet av bogårdsmuren vid Spånga kyrka kontrollerats av sakkunnig arkeolog. Kontrollen har utförts i enlighet med ett beslut av Stockholms länsstyrelse. Arbetet har gjorts etappvis under åren 2014–2017 och har resulterat i att sammanlagt nio runstensfragment av sandsten framkommit. Därutöver har ett fragment av en medeltida dopfunt och en armborstpilspets påträffats. I anslutning till muren, invid nuvarande prästgård, framkom även spår av äldre bebyggelse, i form av syllstenar och kulturlager.