2016

Rapport 2016:36. Arkeologisk utredning steg 2, 2015. Skåne, Lunds kommun, Stångby socken, Stångby 5:28
Författare: Magnus Artursson, Håkan Aspeborg & Kennet Stark

Lunds kommun planerar att exploatera ett område norr om Stångby stationssamhälle. Syftet med den arkeologiska utredningen steg 2 var att klargöra fornlämningssituationen inom det aktuella området. Hela området kan betraktas som ett möjligt boplatsläge, varför inga ytor kunde prioriteras bort innan sökschaktning. Den samlade undersökta ytan omfattar cirka 10 800 kvadratmeter. Totalt kunde 6 stycken koncentrationer med anläggningar identifieras. Tre av dessa visade på en komplex uppbyggnad och ett stort tidsdjup, medan de tre andra förmodligen representerar mindre boplatser med mer begränsad användningstid. Samtliga dessa områden rekommenderas till förundersökning. Dessutom hittades med hjälp av metalldetektering fynd i form av framförallt muskötkulor som sannolikt härrör från det danska härlägret från slaget vid Lund 1676. Fyndkoncentrationen sammanfaller med indikationsområde 3 och fortsatt metalldetektering föreslås här.