2021

Rapport 2021:96
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne län, Skåne, Ängelholms kommun, Hjärnarp socken, väg 1723 mellan Margretetorp–Venedike, L2020:306, L2020:309 och L2020:310
Katalin Schmidt Sabo

Statens historiska museer, Arkeologerna genomförde 27 augusti–3 september 2020 en arkeologisk förundersökning inom tre områden längs med väg 1723, mellan Margretetorp och Venedike där Trafikverket planerar anlägga en gång- och cykelbana.

Vid förundersökningen upptogs totalt 775 kvadratmeter inom de tre områdena där en arkeologisk utredning år 2019 visade att det fanns arkeologiska lämningar. Totalt påträffades 92 arkeologiska kontexter i form av härdar, kokgrop, gropar, stolphål, diken och lager.

De tre förundersökta områdena visade sig ha varit attraktiva under flera förhistoriska tidsperioder, förmodligen för deras belägenhet på södra sidan av Hallandsås, på gränsen mellan slättmarken i söder och den skogsbeklädda åsen åt norr.