2018

Rapport 2018:35. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne, Höör och Hässleholms kommuner, Höör, Tjörnarp och Norra Mellby socknar
Anne Carlie, Alf Ericsson och Per Lagerås med bidrag av Magnus Andersson och Annika Knarrström

Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning, steg 1. Bakgrunden är att Trafikverket planerar en ombyggnad av väg 23 mellan Ekeröd och Sandåkra i Höörs och Hässleholms kommuner.

Utredningsområdet omfattade 50 meter på vardera sidan om befintlig väg, motsvarande cirka 175 hektar. Utredningen bestod av en byråinventering med historisk landskapsanalys, fältarbete med arkeologisk fältinventering och torvmarksrekognoscering samt rapport. I uppdraget ingick även att lämna en rekommendation för avgränsning av gravfältet vid Vätteryd, som utgör en känslig punkt inom arbetsområdet för den planerade vägutbyggnaden.

Vid fältinventeringen ökade antalet lokaler med forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet med cirka 70 %. Det var framför allt färdvägar, hägnader, platser med historisk bebyggelse (lägenhetsbebyggelse och kvarnar) samt fossil åker som svarade för ökningen. Därtill berördes sju övergivna gårdstomter i byarna Mellby, Sösdala och Sandåkra helt eller delvis av utredningsområdet. Vid inventeringen identifierades trettiotalet platser med potential för under mark dolda lämningar. Det handlar främst om lägen för förhistoriska boplatslämningar, men även om bebyggelselämningar inom övergivna gårdstomter samt om platser för lägenhetsbebyggelser. Vidare finns ett mindre antal platser med potential för gravar och offerfynd, särskilt i anslutning till Vätterydsgravfältet.
Sammantaget föreslås 50 objekt bli föremål för fortsatta arkeologiska insatser i den händelse att de kommer att beröras av exploatering. Därtill föreslås nio torvmarker gå vidare till nästa steg i den antikvariska processen, då de bedöms kunna ha kompletta lagerföljder för pollenanalys. Arbetet utfördes under december 2017 till mars 2018 och har bekostats av Trafikverket.