2016

Rapport 2016:87. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk utredning steg 2. Kronobergs län, Småland, Växjö kommun, Växjö socken, fastighet Växsjö 9:20 med flera.

Nathalie Hyll med bidrag av Erik Ogenhall

I samband med att Trafikverket planerar för en ny trafikplats vid Fagrabäcksrondellen i östra utkanten av Växjö har en arkeologisk förundersökning och en arkeologisk utredning steg 2 utförts. Vid förundersökningen undersöktes två av tolv röjningsrösen. De daterades till medeltid och historisk tid vilket visar på en tendens till att Växjöområdet haft en sentida agrar expansion även på moränmark.

Steg 2-utredningen omfattade den stenbrytning som förekommit i området. En jämförande analys visar att byggnadsstenarna i alla konstruktioner bland annat består av samma bergart som finns i stenbrotten och det förefaller rimligt att anta att sten från både brotten och täkterna på kyrkans mark i Fylleryd kan ha använts i dessa byggnader.