2018

Rapport 2018:68. Arkeologisk förundersökning 2017. Kronobergs län, Småland, Alvesta kommun, Hjortsberga socken, Forsa 2:5, 2:6, 6:2, 6:3, 6:4, Hjortsberga-Vret 1:2 och 1:5, fornlämning Hjortsberga 128:1, 133:1 och 334–343
Anne Carlie med bidrag av Tyra Ericson, Per Lagerås, Ola Magnell och Erik Ogenhall

Trafikverket planerar att bygga om väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa väster om Alvesta i Kronobergs län, då man vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på den aktuella sträckan. Arkeologerna genomförde hösten 2017 en arkeologisk förundersökning inom fem delområden (lokal 1, 2, 3, 4 och 8) inom planerat vägområde. Resultaten visade på omfattande och välbevarade lämningar, främst i form av fossil åker med röjningsrösen och stenröjd mark, men också boplatser och skärvstenshögar. Lämningarna uppvisar ett stort kronologiskt djup, som sträcker sig från mellersta delen av äldre stenålder (cirka 6000 f.Kr.) och fram i nutid.

Undersökningarna visar att det funnits en odlings-/bebyggelsekontinuitet i området under de senaste fyra tusen åren. Denna kunskap är helt ny för området, då få arkeologiska undersökningar tidigare har gjorts i trakten kring Alvesta.

Fortsatta antikvariska åtgärder, i form av en arkeologisk undersökning, föreslås på lokal 1, 2 och 3.