2015

Rapport 2015:98. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne, Kristianstad kommun, Linderöds socken, fastighet Ynnarp 1:2, 1:3, 1:6, Södra Pårup 3:5, Linderöd 3:32, Knopparp 1:5, 5:3 och Spångarp 1:2, 1:4, 1:5, fornlämning Linderöd 49:1, 103:1, 112, 115, 145, 150, 158, 159, 163, 164, 170, 172, 173 och 175
Anne Carlie och Fredrik Strandmark med bidrag av Alf Ericsson, Per Lagerås, Sofia Lindberg, Erik Ogenhall, Kennet Stark, Ulf Strucke och Håkan Thorén

Bakgrunden till den arkeologiska förundersökningen är att Trafikverket planerar en nybyggnad av E22 förbi Linderöd, Kristianstad kommun, till motorväg, för att höja trafiksäkerheten på delsträckan. Det arkeologiska uppdraget omfattar tretton lokaler. På elva lokaler med fossil åkermark, boplatser, förhistoriska gravar (stensättningar) och en färdväg, utfördes grävande insatser (lokal 2, 3a, 3b, 6, 7, 9, 10a, 10b, 10c, 11 och 12a). På två lokaler (4b och 12b) utfördes byggnadsdokumentation av två mindre stenbyggnader (linbastur). Det arkeologiska fältarbetet utfördes under april 2015.

Vid schaktning framkom under mark dolda lämningar på fem lokaler, i form av gropar, härdar och stolphål. De förmodade boplatslämningarna på lokal 3b och 12a visade sig vara naturliga avtryck efter borttagen markbunden sten, och därmed inte fornlämningar.

På lokaler med fossil åker (3a, 6, 10a–c och 11) delundersöktes 35 av 228 röjningsrösen samt 5 av 9 hägnader (stensträngar/stenvallar). Tre
lokaler är mindre till ytan och saknar tydliga rumsliga strukturer. Fyra lokaler belägna inom fornlämning Linderöd 49:1 har rumsliga strukturer i form av hägnader och tydligt stenröjda odlingsytor. De bäst bevarade fossila agrara strukturerna finns på lokal 10b och 10c. På lokal 7 delundersöktes en rund stensättning och del av en hägnad. En kompletterande kartering av höjdläget gjordes också. Resultaten visar att gravarna på lokal 7 ingår i ett gravfält med knappt tjugotalet stensättningar. De 39 kol 14-dateringarna visar på ett stort tidsdjup i de arkeologiska lämningarna, från äldre stenålder (ca 7000 f.Kr.) och fram i nutid. Tyngdpunkten i dateringarna ligger i yngre romersk järnålder och folkvandringstid (cirka 200–550 e.Kr.).

Den arkeologiska potentialen för ny kunskapsuppbyggnad bedöms vara mycket god på lokal 7, 9, 10a, 10b och 10c, varför dessa platser föreslås bli föremål för fortsatta åtgärder i form av en arkeologisk undersökning. Några behov av ytterligare arkeologiska insatser på övriga lokaler (2, 3a, 3b, 6, 11 och 12a) bedöms inte föreligga. Efter samråd med Länsstyrelsen och Trafikverket undantas vissa ytor från vidare arkeologisk undersökning på lokal 7 och 10b, för anläggande av en tillfällig transportväg i samband med vägbygget. På lokal 10a, som också berörs av transportvägen avskiljs en cirka 980 kvadratmeter stor yta i den västra delen som ett eget slutundersökningsområde.

Den vetenskapliga potentialen för ny arkeologisk kunskapsuppbyggnad bedöms som hög i förhållande till de tre övergripande temana som avser att belysa kolonisationsförlopp, stenröjningen i landskapet samt relationen mellan slätten och åsen.