2019

Rapport 2019:8. Arkeologisk utredning steg 1. Skåne län, Skåne, Malmö och Vellinge kommuner, Bunkefo, Glostorp, Västra Klagstorp, Tygelsjö, Hököpinge och Eskilstorp socknar
Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark

Trafkverket planerar att bredda väg E6 med ett körfält norrgående och att genomföra bullerskyddsåtgärder längs sträckan Petersborg–Vellinge i Malmö och Vellinge kommuner. Länsstyrelsen gav Arkeologerna i Lund, Statens historiska museer uppdraget att genomföra en steg 1 utredning för området. De, efter steg 1 utredningen, föreslagna utredningsobjekt utgörs av terränglägen där sannolikheten bedöms vara stor för att det ska fnnas under mark dolda forn­ och kulturlämningar. Inom exploateringsområdet identiferades totalt 13 sådana utredningsobjekt vid inventeringen samt en tidigare känd bytomt. Flertalet bedöms preliminärt som lägen för överodlade boplatser, i en del miljöer kan överodlade gravar fnnas.