2021

Rapport 2021:11
Arkeologisk utredning 2020
Skåne, Svedala kommun, Börringe socken, fornlämning L2020:10356, L2020:10373, L2020:10375, L2020:10377, L2020:10378, L1989:1705, L1989:2069
Adam Bolander med bidrag av Alf Ericsson och Annika Knarrström

Trafikverket planerar att bygga om E65 mellan Börringe och Lemmeströ. Arkeologerna, Statens historiska museer, har därför utfört en arkeologisk utredning inom ett cirka 30 hektar stort område. Detta ligger inom gränserna för såväl riksintresse för kulturmiljövården samt ett regionalt kulturmiljöintresse, vilka motiverats utifrån en enastående tät frekvens av borgar, Börringeklosters historiska utveckling, godslandskapet och ett relativt väl bevarat kulturlandskap med många bevarade gränser och vägar.

Den aktuella utredningen har via befintliga arkiv- och källmaterial fördjupat den arkeologiska och historiska bilden av trakten. Delar av området har inventerats i fält, avseende dels kända fornlämningar, dels potentialen för under mark dolda lämningar. Slutligen utfördes en sökschaktning med grävmaskin på de lägen som utifrån de inledande analyserna pekats ut som potentiella lägen för fornlämningar.

Utredningsområdet berörde direkt tre sedan tidigare registrerade poster i Riksantikvarieämbetets fornminnessystem, nämligen en förhistorisk boplats, en fyndplats för flintavslag samt Lemmeströ historiska bytomt. Utredningens samtliga moment föranledde att fem sedan tidigare okända och under mark dolda fornlämningar kunde identifieras i samband med sökschaktningen. Fyra av dem är förhistoriska boplatser, varav någon eventuellt ska tillskrivas bondestenålder. En fornlämning kan vara spår efter ett medeltida ugnskomplex där tegel har bränts för att användas som byggnadsmaterial, eventuellt i Lemmeströ kyrka eller det tillhörande prästbo-stället. De samlade resultaten gav bilden av att ett godskomplex funnits i Lemmeströ under äldre medeltid.