2017

Rapport 2017:20

En arkeologisk utredning gjordes eftersom Trafikverket ska ta fram en vägplan för en ny sträckning avväg 35 vid Hackefors, Linköping. Utredningen utfördes inom ett ca 60 hektar stort område. Vid fältinventeringen lokaliserades en stensättning, samt två stensträngar invid en av de tidigare kända gravarna, Landeryd 206:1.
Resultatet från utredning etapp 2, visar att boplatslämningar endast finns i åkermarken inom Objekt 5, invid de registrerade gravarna Landeryd 95:1–3. Lämningarnas sparsamma utbredning indikerar att det rör sig om utkanten av en boplats.
Inom ett utredningsområde lokaliserades fyra troliga boplatslägen, två kan vara neolitiska lämningar på grund av förekomst av kvartsavslag i kombination med lösfynd av neolitiska yxor i närområdet.